Logo 1001 tips
De Parisienne - Roman van André Van Butsel

Zoektocht naar een verdwenen jeugdvriendin.

Lees meer >>

Meisje aan de Overkant - Debuutroman van André Van Butsel

Een simpele dorpsjongen, een rebels stadsmeisje, een ontroerende vriendschap.

Lees meer >>

 


 

Alimentatiegeld

 1. Startpagina juridische rubrieken
 2. Alimentatiegeld
 3. Schenking
 4. Erkenning van een kind
 5. Hoe lang moeten officiële documenten bewaard worden?

Statistieken wijzen uit dat er de laatste jaren meer en meer echtscheidingen voorkomen. Een echtscheiding brengt niet alleen heel wat emotionele ellende mee voor de partners en kinderen maar heeft vaak ook ernstig financiële gevolgen. Een echtscheiding betekent voor alle betrokken partijen een verarming. Indien er kinderen bij betrokken zijn, wordt het vaak nog schrijnender. Bij een echtscheiding wordt er alimentatiegeld toegekend voor de kinderen.

Wat is alimentatie?

Ouders zijn, ook na de echtscheiding, verplicht te voorzien in het levensonderhoud, de opvoeding en de ontwikkeling van hun kinderen. De ouder bij wie het kind feitelijk verblijft, zal deze plicht vervullen door in nature zijn deel te vereffenen. De andere ouder zal zijn bijdrage hierin leveren door het betalen van alimentatiegeld.

Alimentatie is dus een vergoeding ten behoeve van een kind van de ene ouder aan de andere ouder. Alimentatie wordt door de rechtbank toegekend aan de ouder die in hoofdzaak de kosten voor het levensonderhoud draagt. De ouder die in mindere bijdraagt in het onderhoud van het kind zal dus alimentatie moeten betalen.

De betaling van alimentatie berust op het principe dat elke ouder naar evenredigheid van middelen moet bijdragen aan de levenskosten van zijn kinderen. De alimentatie kan aan het kind zelf toegekend en uitbetaald worden wanneer het alleen woont en zelfs reeds meerderjarig is.

Voor wie betaal je alimentatie?

Je betaalt alimentatie voor alle minderjarige kinderen die op het moment van de scheiding of het uit elkaar gaan deel uitmaken van je gezin.  Ook voor kinderen die na de scheiding geboren worden en waarvan het ouderschap wordt vastgesteld (na die scheiding) betaal je alimentatie. Dit geldt eveneens voor de adoptiekinderen die tijdens het huwelijk door het echtpaar werden geadopteerd.

Waarvoor moet alimentatie dienen?

Alimentatie dient dus om bij te dragen in de levenskosten, het levensonderhoud, van het minderjarig kind. De wetgever geeft geen opsomming van de kosten die door de alimentatie gedekt moeten zijn. Men spreekt over kosten in hun algemeenheid zoals huisvesting, kledij, schoolgerief, speelgoed,...

Daar tegenover staat er ook nergens dat àlle kosten door de alimentatie gedekt worden. In geval van betwisting kan men zich tot de vrederechter, de jeugdrechtbank, een advocaat of een bemiddelaar wenden voor advies.

Welke factoren bepalen de hoogte van de alimentatie?

Bij de bepaling van het bedrag van het alimentatiegeld  zal men met de volgende zaken rekening houden:

 • De respectieve inkomens van de ouders en hun onderlinge verhouding.
 • De leeftijd van het kind.
 • De rang van het kind binnen het gezin.
 • Het eventueel eigen inkomen van het kind.
 • De ontvangen kinderbijslag.
 • De verblijfsregeling.

Je ziet dat dit een moeilijke opgave wordt en dat hier in de praktijk vaak moeilijkheden van komen.

Hoe lang moet je alimentatie betalen?

De ouder betaalt alimentatie zolang het kind over geen eigen volwaardige inkomsten beschikt, tenzij een vonnis het anders bepaalt. Dit betekent dat zolang het kind zijn opleiding niet heeft afgemaakt  en minstens tot het kind meerderjarig is. De alimentatieplichtige mag niet stoppen met betalen wanneer zijn kind 18 geworden is maar wel nog studeert. Het kind moet wel de nodige ijver aan de dag leggen zodat de studies een normaal verloop kennen. Betwisting kan er komen wanneer een kind niet bekwaam zou zijn om bepaalde studierichtingen te volgen.

Indexering van het alimentatiegeld

Alimentatie dient jaarlijks geïndexeerd te worden. Het is de betaler van de alimentatie, die op eigen initiatief de indexering moet toepassen.

In de echtscheidingsakte wordt het bedrag en de basisindex vermeld. Laat in de indexformule zeker vermelden:

 • De indexformule (manier van berekenen)
 • De periodiciteit (bvb jaarlijks)
 • De keuze van het indexcijfer (gezondheidsindex of index der consumptieprijzen)
 • Berekeningsbasis (bvb. het indexcijfer van de maand waarin de overeenkomst wordt getekend)
 • Wanneer er enkel gesproken wordt over ‘de index’, zonder verdere verwijzing, mag men er van uitgaan dat de index der consumptieprijzen bedoeld wordt

Het bedrag van het alimentatiegeld is meestal gekoppeld aan de schommelingen van het indexcijfer. De praktijk wijst echter uit dat als het alimentatiegeld uitbetaald wordt steeds hetzelfde bedrag gehandhaafd blijft. 

Kinderen worden ouder, gaan studeren en brengen zo uiteraard ook hogere kosten met zich mee. De zorgdragende ouder heeft het steeds moeilijker de eindjes aan elkaar te knopen. Alimentatie is dus een echte bekommernis.

We vermelden reeds dat het alimentatiegeld gekoppeld is aan de index en de basisindex in de echtscheidingsakte vermeld staat. Op basis van dit gegeven kan je ieder jaar op de gestelde datum perfect een aanpassing van het onderhoudsgeld berekenen. Je neemt het basisbedrag alimentatie maal nieuwe index gedeeld door de basisindex. De index die voor deze berekening in aanmerking komt, is meestal de consumptie-index (CPI). Dat cijfer vind je dagelijks in de krant of op de site www.statbel.fgov.be.

Wat als het alimentatiegeld niet betaald wordt?

Als het alimentatiegeld voor de kinderen niet betaald wordt, kan de benadeelde ouder reeds na drie maand opeenvolgende achterstal, aankloppen bij het OCMW. Het OCMW betaalt dan de achterstallige alimentatie maar zal ook een procedure inzetten om bij de alimentatieplichtige het geld te gaan terugvorderen.
Er kan dus loonbeslag gelegd worden op werkelijk alle inkomsten van de niet betalende alimentatieplichtige. Met alle inkomsten bedoelen wij: loon, commissies, premies, eindejaarspremie, vakantiegeld, ontslagvergoedingen enzovoort. Het kan allemaal in beslag worden genomen. Behalve loon in natura, zoals een firmawagen bijvoorbeeld.” Ook op werkloosheidsuitkeringen, ziekte- en invaliditeitsuitkeringen, uitkeringen of renten van een arbeidsongeval of een beroepsziekte, uitkeringen van een loopbaanonderbreking of tijdskrediet en pensioenen kunnen in beslag worden genomen.

Het gaat dan natuurlijk wel altijd om het nettoloon van de werknemer. Dus na afhouding van de sociale zekerheidsbijdragen, de bedrijfsvoorheffing en de inhoudingen van aanvullende verzekeringen zoals een groeps- of hospitalisatieverzekering.”

Wat ook belangrijk is, is het feit dat op dit loonbeslag geen grens staat waaronder men niet mag afhouden.  Bij andere schuldvorderingen begrenst de wet het bedrag waarop beslag kan worden gelegd. Concreet betekent dit dat het volledige loon of de volledige uitkering van de onderhoudsplichtige, indien nodig, in beslag kan worden genomen. Het betalen van het onderhoudsgeld heeft ook absolute voorrang op elk ander beslag als gevolg van een andere schuld.

Soms durven mensen nog niet aankloppen bij het OCMW maar dan kan je altijd bij je advocaat of een gerechtsdeurwaarder terecht. De gerechtsdeurwaarder zal dan zowel de niet-betalende partij als de werkgever officieel op de hoogte brengen door de betekening van het beslag en hij zal de werkgever opdragen het loon op zijn rekening te storten. Wanneer de werkgever zich daar niet aan houdt, kan hij gesanctioneerd worden en veroordeeld worden om de verschuldigde bedragen uit eigen zak te betalen.”

Verjaring van het alimentatiegeld

Alimentatiegeld of de indexering van het alimentatiegeld verjaart pas na vijf jaar. Dit geeft de mogelijkheid met een terugwerkende kracht van 4 jaar nog een aanpassing te vragen of een invordering van het alimentatiegeld.

Share to Facebook Share to Twitter Blogger Wordpress LinkedIn Myspace Email Meer...
Laatste aanpassing op Sunday, December 3, 2017 om 12:51u

Rel to Facebook© Copyright 1001tips.be 2006-2023 - Disclaimer - Gebruiksvoorwaarden en privacybeleid
Contact: info[at]1001tips.be
XHTML-strict en CSS gevalideerd