Logo 1001 tips
De Parisienne - Roman van André Van Butsel

Zoektocht naar een verdwenen jeugdvriendin.

Lees meer >>

Meisje aan de Overkant - Debuutroman van André Van Butsel

Een simpele dorpsjongen, een rebels stadsmeisje, een ontroerende vriendschap.

Lees meer >>

 


 

Voorwaarden waaraan een online apotheek moet voldoen

 1. Startpagina online apotheken in België
 2. Voorwaarden waaraan een online apotheek moet voldoen
 3. Verplichte gegevens op een internet-apotheek site
 4. Betrouwbaarheid van online apotheken
 5. Volledigheid van de productinformatie
 6. 10 aanbevelingen voor online aankoop van geneesmiddelen
 7. Raadpleeg steeds uw huisdokter bij aankoop van geneesmiddelen
 8. Lijst erkende online apotheken in België

1. De internet-apotheek is een uitbreiding van de publieke apotheek

Het te koop aanbieden en de levering van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen is voorbehouden aan apothekers die werkzaam zijn in een publiek opengestelde apotheek, vanuit die apotheek en onder de verantwoordelijkheid van de apotheker(s)-titularis(sen) van die apotheek en uitsluitend ten behoeve van individuele patiënten. Er moet dus een publieke apotheek bestaan, met een wettige locatie in België.

2. Overeenkomstig de wet op de handelspraktijken

Het te koop aanbieden en de levering van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen via internet moet beantwoorden aan de wettelijke voorschriften om in België in de handel te worden gebracht.

3. Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

De rechten van de patiënt op de bescherming van zijn privé-leven moeten geëerbiedigd worden.

4. Goede praktijken

De verkoop en de levering moeten plaatsvinden overeenkomstig de beginselen voor de goede officinale farmaceutische praktijke.

5. Rationeel gebruik van geneesmiddelen bevorderen

De site moet zodanig zijn opgezet dat het rationele gebruik van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen bevorderd wordt, door deze producten voor te stellen op objectieve en niet misleidende wijze en zonder de eigenschappen ervan te overdrijven. Geen reclame maken dus!

6. Vereisten voor de site

Ook hier geen reclame. De site moet ten minste de volgende gegevens bevatten:

7. Kwaliteitsbewaking

De geneesmiddelen moeten afgeleverd, verzonden en geleverd worden volgens de vereiste voorwaarden inzake bewaring, zodat de kwaliteit en de werkzaamheid ervan bewaard blijven.

8. Levering

De levering van het geneesmiddel moet plaatsvinden vanuit de apotheek. De levering gebeurt hetzij in de apotheek, hetzij door een door de apotheker(s)-titularis(sen) aanbevolen koerierdienst. Indien de levering gebeurt per koerierdienst moet het geneesmiddel verzonden worden in een verzegelde verpakking met de naam en het adres van de patiënt.

Er moet een bijsluiter bij zitten in de overeengekomen, voor de patiënt begrijpelijke taal.

9. Leveringstermijn

De apotheker moet de levering verzekeren binnen de 2 werkdagen na de ontvangst van de bestelling, behoudens anders overeengekomen met de patiënt en moet de patiënt informeren indien die termijn niet kan gerespecteerd worden.

10. Verplichte vermeldingen bij levering

Volgende gegevens moeten vermeld zijn op de verzonden geneesmiddelen en de medische hulpmiddelen of in een begeleidend schrijven, in de taal van de patiënt:

 1. de identiteit van de apotheker(s)-titularis(sen), zijn/hun telefoonnummer en het geografisch adres van de apotheek, waar de patiënt desgevallend met zijn klachten terecht kan, alsook de naam van de apotheek;
 2. de openingsuren van de apotheek;
 3. alle gegevens opgenomen in de bijsluiter;
 4. de prijs van het geneesmiddel of medisch hulpmiddel, alle taksen inbegrepen alsook de kosten van levering;
 5. de betalings- of uitvoeringsmodaliteiten;
 6. een waarschuwing dat verzonden geneesmiddelen niet teruggenomen worden, behalve ingeval van gebrek;
 7. de aangeboden farmaceutische zorg na verstrekking en de bestaande waarborgen;
 8. een expliciete uitnodiging om de bijsluiter aandachtig te lezen;
 9. de vermeldingen die op de buitenverpakking van ieder geneesmiddel moeten voorkomen en dit ten minste in de drie landstalen;
 10. de vermelding “dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies”;

Aanvullende voorwaarden bij levering

De apotheker moet zich ervan verzekeren dat het geleverde geneesmiddel overeenkomt met de bestelling van de patiënt.

Bij de levering, moet de apotheker erover waken iedere nuttige inlichting te verstrekken over het gebruik van het geleverde geneesmiddel.

Administratieve formaliteiten

De apotheker(s) – titularis(sen) van de apotheek waar een systeem van internet-verkoop wordt opgezet, moeten dit melden binnen de maand aan het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG), evenals aan de Orde der apothekers met vermelding van het adres van de internetsite. Deze notificatie dient te gebeuren op de daartoe door het FAGG opgestelde formulieren.

Bovendien notificeert/notificeren de apotheker(s) – titularis(sen) aan het FAGG alsook aan de Orde der apothekers binnen de maand iedere wijziging van het adres van de internetsite mee alsook de stopzetting van de verkoop via internet.

Geen reclame!

De bepalingen van het koninklijk besluit van 7 april 1995 betreffende de voorlichting en de reclame inzake geneesmiddelen zijn van toepassing op de internetsites van apotheken.

Rel to Facebook© Copyright 1001tips.be 2006-2023 - Disclaimer - Gebruiksvoorwaarden en privacybeleid
Contact: info[at]1001tips.be
XHTML-strict en CSS gevalideerd